3x-6y phân tích đa thức thành nhân tử : 3x, phân tích đa thức thành nhân tử 3x

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

*

*

*

*

a) 2x2-2y2-6x-6y = ( 2x2-2y2)- ( 6x+6y)

= 2(x2-y2)- 6(x+y)

2( x+y )- 6( x+y )

..........

Bạn đang xem: 3x-6y phân tích đa thức thành nhân tử

b) x^3+3x^2- 3x -1= (x^3-1) +(3x^2-3x)

= (x3-1)+ 3x( x-y)

.......

Những cái mình .... Là đến đấy dễ dàng và đơn giản rồi, để nhân tử phổ biến là đc

=


phân tích đa thức sau thành nhân tử

a, 2x^2 + 10xyb, 3x ( y - x ) + 6y ( y - x )c, 3x ( x - 2 ) - x + 2+ 5x ( x - 2 )


a, 2x2+ 10xy=2x(x+5y)b, 3x ( y - x ) + 6y ( y - x )=(3x+6y)(y-x)c, 3x ( x - 2 ) - x + 2+ 5x ( x - 2 )=3x(x-2)-(x-2)+5x(x-2)=(8x-1)(x-2)


Bài 2. (2,0 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x² + 6xy

c) x² - 8x + 7

b) x²-2xy + 3x - 6y

d) 4x² - y²


a)(=3xleft(x+2y ight))

c)(=left(x-7 ight)left(x-1 ight))

b)(=xleft(x-2y ight)+3left(x-2y ight)=left(x+3 ight)left(x-2y ight))

d)(=left(2x ight)^2-y^2=left(2x-y ight)left(2x+y ight))


(a,3x^2+6xy=3xleft(x+2y ight)\c,x^2-8x+7=left(x^2-x ight)-left(7x-7 ight)=xleft(x-1 ight)-7left(x-1 ight)=left(x-1 ight)left(x-7 ight)\b,x^2-2xy+3x-6y=left(x^2+3x ight)-left(2xy+6y ight)=xleft(x+3 ight)-2yleft(x+3 ight)=left(x+3 ight)left(x-2y ight)\d,4x^2-y^2=left(2x-y ight)left(2x+y ight))


x³ - 3x²y + 3xy² - y³ - z³

= (x³ - 3x²y + 3xy² - y³) - z³

= (x - y)³ - z³

= (x - y - z)<(x - y)² + (x - y)z + z²>

= (x - y - z)(x² - 2xy + y² + xz - yz + z³)

--------------------

x² - y² + 8x + 6y + 7

= (x² + 8x + 16) - (y² - 6y + 9)

= (x + 4)² - (y - 3)²

= (x + 4 - y + 3)(x + 4 + y - 3)

= (x - y + 7)(x + y +1)


a:(=left(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3 ight)-z^3)

(=left(x-y ight)^3-z^3)

(=left(x-y-z ight)left)

(=left(x-y-z ight)left(x^2-2xy+y^2+xz-yz+z^2 ight))

b:(=x^2+8x+16-y^2+6y-9)

=(x+4)^2-(y-3)^2

=(x+4+y-3)(x+4-y+3)

=(x+y+1)(x-y+7)


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên

thamluan.com là căn cơ giáo dục số. Cùng với chương trình đào tạo bám sát sách giáo khoa từ mẫu mã giáo đến lớp 12. Các bài học được cá thể hoá và phân tích thời gian thực. thamluan.com đáp ứng nhu mong riêng của từng tín đồ học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào chỗ này để nâng cấp tài khoản.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Và Biện Luận Hệ Phương Trình Lớp 9 Hay, Chi Tiết

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!
*

*

*

*

a) 2x2-2y2-6x-6y = ( 2x2-2y2)- ( 6x+6y)

= 2(x2-y2)- 6(x+y)

2( x+y )- 6( x+y )

..........

b) x^3+3x^2- 3x -1= (x^3-1) +(3x^2-3x)

= (x3-1)+ 3x( x-y)

.......

Những cái mình .... Là mang lại đấy đơn giản và dễ dàng rồi, để nhân tử phổ biến là đc

=


phân tích đa thức sau thành nhân tử

a, 2x^2 + 10xyb, 3x ( y - x ) + 6y ( y - x )c, 3x ( x - 2 ) - x + 2+ 5x ( x - 2 )


a, 2x2+ 10xy=2x(x+5y)b, 3x ( y - x ) + 6y ( y - x )=(3x+6y)(y-x)c, 3x ( x - 2 ) - x + 2+ 5x ( x - 2 )=3x(x-2)-(x-2)+5x(x-2)=(8x-1)(x-2)


Bài 2. (2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x² + 6xy

c) x² - 8x + 7

b) x²-2xy + 3x - 6y

d) 4x² - y²


a)(=3xleft(x+2y ight))

c)(=left(x-7 ight)left(x-1 ight))

b)(=xleft(x-2y ight)+3left(x-2y ight)=left(x+3 ight)left(x-2y ight))

d)(=left(2x ight)^2-y^2=left(2x-y ight)left(2x+y ight))


(a,3x^2+6xy=3xleft(x+2y ight)\c,x^2-8x+7=left(x^2-x ight)-left(7x-7 ight)=xleft(x-1 ight)-7left(x-1 ight)=left(x-1 ight)left(x-7 ight)\b,x^2-2xy+3x-6y=left(x^2+3x ight)-left(2xy+6y ight)=xleft(x+3 ight)-2yleft(x+3 ight)=left(x+3 ight)left(x-2y ight)\d,4x^2-y^2=left(2x-y ight)left(2x+y ight))


x³ - 3x²y + 3xy² - y³ - z³

= (x³ - 3x²y + 3xy² - y³) - z³

= (x - y)³ - z³

= (x - y - z)<(x - y)² + (x - y)z + z²>

= (x - y - z)(x² - 2xy + y² + xz - yz + z³)

--------------------

x² - y² + 8x + 6y + 7

= (x² + 8x + 16) - (y² - 6y + 9)

= (x + 4)² - (y - 3)²

= (x + 4 - y + 3)(x + 4 + y - 3)

= (x - y + 7)(x + y +1)


a:(=left(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3 ight)-z^3)

(=left(x-y ight)^3-z^3)

(=left(x-y-z ight)left)

(=left(x-y-z ight)left(x^2-2xy+y^2+xz-yz+z^2 ight))

b:(=x^2+8x+16-y^2+6y-9)

=(x+4)^2-(y-3)^2

=(x+4+y-3)(x+4-y+3)

=(x+y+1)(x-y+7)


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

thamluan.com là nền tảng giáo dục số. Với chương trình đào tạo bám liền kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo đến lớp 12. Các bài học tập được cá nhân hoá và phân tích thời gian thực. thamluan.com đáp ứng nhu cầu nhu mong riêng của từng bạn học.

Theo dõi thamluan.com trên

*
*
*

Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui miệng nhấn vào chỗ này để upgrade tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.