Biện Luận Chất Dư Trong Phản Ứng (Có Đáp Án 2024) Và Cách Giải

Câu 1 :

Sắt tác dụng với hỗn hợp Cu
SO4theo phương trình:Fe +Cu
SO4→ Fe
SO4+Cu. Nếu mang lại 11,2 gam sắt vào 40 gam Cu
SO4 thì sau phản ứng thu được trọng lượng Cu là bao nhiêu?


Câu 2 :

Cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2SO4theo sơ thứ sau:Fe+H2SO4→Fe
SO4+H2. Bao gồm 22,4 gam sắt tác dụng với 24,5 gam H2SO4. Thể tích khí H2thu được nghỉ ngơi đktc là


Câu 3 :

Người ta mang đến 26 gam kẽm tính năng với 49 gam H2SO4, sau bội phản ứng thu được muối hạt Zn
SO4, khí hiđro và chất còn dư. Cân nặng muối Zn
SO4 thu được là


Câu 4 :

Theo sơ đồ: Cu+ O2→Cu
O. Nếu mang đến 3,2 gam Cu tính năng với 0,8 gam O2. Cân nặng Cu
O chiếm được là


Câu 5 :

Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch đựng 0,3 mol HCl. Tính thể tích khí H2 chiếm được ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng là:

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2


Câu 6 :

Cho 0,2 mol Na
OH bội nghịch ứng cùng với 0,2 mol H2SO4thu được dung dịch A. Biết sơ đồ vật phản ứng: $Na
OH + H_2SO_4 o Na_2SO_4 + H_2O$. Tổng trọng lượng chất tan trong A là


Câu 7 :

Trộn dung dịch cất 0,1 mol Na
OH với dung dịch chứa 0,04 mol Cu
Cl2 nhận được Na
Cl cùng m gam kết tủa Cu(OH)2. Cực hiếm của m là


Câu 8 :

Cho 15,3 gam Al2O3 tính năng với dung dịch đựng 39,2 gam H2SO4, sản phẩm của phản nghịch ứng là Al2(SO4)3 với H2O. Tính khối lượng Al2(SO4)3 thu được.

Bạn đang xem: Biện luận chất dư


Câu 9 :

Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol Al trong khí Cl2 chiếm được 16,02 gam Al
Cl3. Số mol khí Cl2 đã phản ứng là


Câu 10 :

Cho 112 gam Fe tính năng hết với hỗn hợp axit clohiđric HCl tạo ra muối sắt (II) clorua Fe
Cl2và 4 gam khí hiđro H2. Cân nặng axit HCl đang tham gia bội nghịch ứng là:


Câu 11 :

Cho 5,6 gam fe phản ứng với 0,15 mol HCl theo phương trình: fe + 2HCl ( o) Fe
Cl2 + H2. Tóm lại nào sau đây là thiết yếu xác:


Câu 1 :

Sắt công dụng với hỗn hợp Cu
SO4theo phương trình:Fe +Cu
SO4→ Fe
SO4+Cu. Nếu mang lại 11,2 gam sắt vào 40 gam Cu
SO4 thì sau phản ứng thu được khối lượng Cu là bao nhiêu?


+) Tính số mol Fe với số mol Cu
SO4

+) Viết PTHH

+) đối chiếu tỉ lệ: $dfracn_F exte1$và $dfracn_Cu
SO_41$=> hóa học hết, chất dư => tính khối lượng Cu theo hóa học hết


Số mol sắt là: $n_F exte = dfrac11,256 = 0,2,mol$

Số mol Cu
SO4 là: $n_Cu
SO_4 = dfracmM = dfrac4064 + 32 + 16.4 = 0,25,mol$

PTHH: sắt +Cu
SO4→ Fe
SO4+Cu

Xét tỉ lệ: $dfracn_F exte1 = dfrac0,21 = 0,2$và $dfracn_Cu
SO_41 = dfrac0,251 = 0,25$

Vì 0,2 sắt phản ứng hết, Cu
SO4 dư

=> tính trọng lượng Cu theo Fe

PTHH: sắt +Cu
SO4→ Fe
SO4+Cu

1mol 1mol

0,2 mol → 0,2 mol

=> khối lượng Cu chiếm được sau bội phản ứng là: m
Cu = 0,2.64 = 12,8 gam


Câu 2 :

Cho sắt tác dụng với hỗn hợp axit H2SO4theo sơ đồ vật sau:Fe+H2SO4→Fe
SO4+H2. Có 22,4 gam sắt tác dụng với 24,5 gam H2SO4. Thể tích khí H2thu được sinh hoạt đktc là


A.

5,6 lít.


B.

11,2 lít.


C.

2,24 lít.


D.

8,96 lít.


Đáp án : A


Phương pháp giải :

+) Tính số mol Fe với số mol H2SO4

+) Viết PTHH

+) Xét tỉ lệ: $dfracn_F exte1$và $dfracn_H_2SO_41$=> chất dư và chất hết

=> tính số mol H2 theo hóa học hết


Lời giải cụ thể :

Số mol fe là: $n_F exte = dfrac22,456 = 0,4,mol$

Số mol H2SO4 là: $n_H_2SO_4 = dfracmM = dfrac24,52 + 32 + 16.4 = 0,25,mol$

PTHH: Fe+H2SO4→Fe
SO4+H2

Xét tỉ lệ: $dfracn_F exte1 = dfrac0,41 = 0,4$và $dfracn_H_2SO_41 = dfrac0,251 = 0,25$

Vì 0,25 fe dư, H2SO4 bội phản ứng hết

=> tính số mol H2 theo H2SO4

PTHH: fe +H2SO4→ Fe
SO4+H2

1mol 1mol

0,25 mol → 0,25 mol

=> Thể tích khí H2 thu được ở đktc là: V = 22,4.n = 22,4.0,25 = 5,6 lít


Câu 3 :

Người ta mang lại 26 gam kẽm chức năng với 49 gam H2SO4, sau bội phản ứng thu được muối hạt Zn
SO4, khí hiđro và chất còn dư. Trọng lượng muối Zn
SO4 chiếm được là


A.

64,6 gam.


B.

66,4 gam.


C.

46,4 gam.


D.

64,4 gam


Đáp án : D


Phương pháp giải :

+) Tính số mol Zn với số mol H2SO4

+) Viết PTHH

+) Xét tỉ lệ: $dfracn_Zn1 = dfrac0,41$và $dfracn_H_2SO_41 = dfrac0,51$=> hóa học hết, chất dư

=> bội phản ứng tính theo hóa học hết


Lời giải chi tiết :

Số mol Zn là: $n_Zn = dfrac2665 = 0,4,mol$

Số mol H2SO4 là: $n_H_2SO_4 = dfrac4998 = 0,5,mol$

PTHH: Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

Xét tỉ lệ: $dfracn_Zn1 = dfrac0,41 = 0,4$và $dfracn_H_2SO_41 = dfrac0,51 = 0,5$

Vì 0,4 Zn phản ứng hết, H2SO4 dư

=> phản nghịch ứng tính theo Zn

PTHH: Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

1mol 1mol

0,4mol → 0,4mol

=> cân nặng muối Zn
SO4 chiếm được là: $m_Zn extSO_4 = 0,4.161 = 64,4,gam$


Câu 4 :

Theo sơ đồ: Cu+ O2→Cu
O. Nếu đến 3,2 gam Cu công dụng với 0,8 gam O2. Khối lượng Cu
O chiếm được là


A.

2 gam.


B.

1,6 gam.


C.

3,2 gam.


D.

4 gam.


Đáp án : D


Phương pháp giải :

+) Tính số mol Cu cùng số mol O2

+) Xét tỉ lệ: $dfracn_Cu2$và $dfracn_O_21$=> hóa học dư vượt hoặc vừa đủ, bội phản ứng tính theo hóa học phản ứng hết


Lời giải cụ thể :

Số mol Cu là: $n_Cu = dfrac3,264 = 0,05,mol$

Số mol O2 là: $n_O_2 = dfrac0,832 = 0,025,mol$

PTHH: 2Cu+ O2→2Cu
O

Xét tỉ lệ: $dfracn_Cu2 = dfrac0,052 = 0,025$và $dfracn_O_21 = dfrac0,0251 = 0,025$

Vì tỉ lệ thành phần $dfracn_Cu2 = dfracn_O_21$=> bội nghịch ứng toàn diện => tính theo Cu hoặc O2 phần nhiều được

PTHH: 2Cu+ O2→2Cu
O

2mol 2mol

0,05mol → 0,05mol

=> khối lượng Cu
O nhận được là: m
Cu
O = 0,05.80 = 4 gam

Cách 2: Vì các chất hầu như phản ứng toàn vẹn => áp dụng định quy định bảo toàn khối lượng ta có:

$m_Cu
O = m_Cu + m_O_2 = 3,2 + 0,8 = 4,gam$


Câu 5 :

Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl. Tính thể tích khí H2 nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết phương trình chất hóa học của làm phản ứng là:

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2


A.

2,24 lít


B.

4,48 lít


C.

1,12 lít


D.

3,36 lít


Đáp án : A


Phương pháp giải :

+) Tính số mol Mg

+) Viết PTHH

+) Xét tỉ lệ: $dfracn_Mg1$và $dfracn_HCl2$=> hóa học dư, hóa học hết

=> tính H2 theo chất hết


Lời giải cụ thể :

Số mol Mg là:$n_Mg = dfrac2,424 = 0,1(mol)$

PTHH: Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2

Xét tỉ lệ: $dfracn_Mg1 = dfrac0,11 = 0,1$và $dfracn_HCl2 = dfrac0,32 = 0,15$

Vì 0,1 Mg phản nghịch ứng hết, HCl dư

=> làm phản ứng tính theo Mg

*

$ = > V_H_2 = 0,1.22,4 = 2,24(l)$


Câu 6 :

Cho 0,2 mol Na
OH làm phản ứng với 0,2 mol H2SO4thu được dung dịch A. Biết sơ đồ dùng phản ứng: $Na
OH + H_2SO_4 o Na_2SO_4 + H_2O$. Tổng cân nặng chất chảy trong A là


A.

14,2 gam.


B.

9,8 gam.


C.

24 gam.


D.

28 gam.


Đáp án : C


Phương pháp giải :

+) Viết PTHH

+) Xét tỉ lệ: $fracn_Na
OH2$và $fracn_H_2SO_41$=> hóa học phản ứng hết, hóa học dư

=> tính thành phầm theo hóa học hết

+) khối lượng chất rã trong A = trọng lượng chất dư + khối lượng Na2SO4


Lời giải cụ thể :

PTHH:$2Na
OH + H_2SO_4 o Na_2SO_4 + 2H_2O$

Xét tỉ lệ: $fracn_Na
OH2 = frac0,22 = 0,1$và $fracn_H_2SO_41 = frac0,21 = 0,2$

Vì 0,1 Na
OH làm phản ứng hết, H2SO4 còn dư

=> bội phản ứng tính theo Na
OH

PTHH: $2Na
OH + H_2SO_4 o Na_2SO_4 + 2H_2O$

Tỉ lệ PT: 2 1 1

Ban đầu: 0,2 0,2 0 (mol)

Phản ứng 0,2 0,1 0,1 (mol)

Sau pư: 0 0,1 0,1 (mol)

dung dich A có:$left{ egingatheredNa_2SO_4:0,1(mol) hfill \H_2SO_4du:0,1(mol) hfill \ endgathered ight.$

=> tổng khối lượng chất tung trong A là: 14,2 + 9,8 = 24 gam


Câu 7 :

Trộn dung dịch chứa 0,1 mol Na
OH cùng với dung dịch chứa 0,04 mol Cu
Cl2 thu được Na
Cl cùng m gam kết tủa Cu(OH)2. Quý giá của m là


A.

3,92 gam.


B.

7,84 gam.


C.

4,9 gam.


D.

5,88 gam.


Đáp án : A


Phương pháp giải :

+) Viết PTHH+) Xét tỉ lệ: $fracn_Na
OH2$ với $fracn_Cu
Cl_21$ => biện luận chất dư, hóa học hết=> tính số mol kết tủa theo chất hết


Lời giải cụ thể :

PTHH: $2Na
OH + Cu
Cl_2 o Cu(OH)_2 downarrow + 2Na
Cl$

Xét tỉ lệ: $fracn_Na
OH2 = frac0,12 = 0,05$ cùng $fracn_Cu
Cl_21 = frac0,041 = 0,04$

Vì 0,05 > 0,04 => Na
OH dư, Cu
Cl2 phản nghịch ứng hết

=> tính số mol kết tủa theo Cu
Cl2

PTHH: $2Na
OH + Cu
Cl_2 o Cu(OH)_2 downarrow + 2Na
Cl$

Tỉ lệ PT: 1mol 1mol

Pư: 0,04 → 0,04 mol

$Rightarrow m_Cu(OH)_2 = 0,04.98 = 3,92,gam$


Câu 8 :

Cho 15,3 gam Al2O3 tính năng với dung dịch cất 39,2 gam H2SO4, thành phầm của làm phản ứng là Al2(SO4)3 với H2O. Tính cân nặng Al2(SO4)3 thu được.

Xem thêm: Để Thuyết Phục Người Đọc Về Tầm Quan Trọng, Cách Viết Một Bài Luận Thuyết Phục


A.

22,8 gam.


B.

51,3 gam.


C.

45,6 gam.


D.

34,2 gam.


Đáp án : C


Phương pháp giải :

+) Tính số mol Al2O3 cùng số mol H2SO4

+) Viết PTHH

+) Xét tỉ lệ: $dfracn_Al_2O_31$ và $dfracn_H_2SO_43$ => khẳng định chất hết, chất dư

=> tính số mol Al2(SO4)3 theo hóa học hết


Lời giải cụ thể :

Số mol Al2O3 là: $n_Al_2O_3 = dfrac15,3102 = 0,15,mol$

Số mol H2SO4 là: $n_H_2SO_4 = dfrac39,298 = 0,4,mol$

PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Xét tỉ lệ: $dfracn_Al_2O_31 = dfrac0,151 = 0,15$ và $dfracn_H_2SO_43 = dfrac0,43 = 0,133$

Vì 0,133 Al2O3 dư, H2SO4 phản ứng hết

=> tính số mol Al2(SO4)3 theo H2SO4

PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Tỉ lệ PT: 3mol 1mol

Phản ứng: 0,4mol → $dfrac0,43$ mol

=> trọng lượng Al2(SO4)3 chiếm được là: $dfrac0,43.342 = 45,6,gam$


Câu 9 :

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Al vào khí Cl2 nhận được 16,02 gam Al
Cl3. Số mol khí Cl2 vẫn phản ứng là


A.

0,18 mol


B.

0,12 mol


C.

0,3 mol


D.

0,2 mol


Đáp án : A


Phương pháp giải :

Đầu bài xích cho số mol của hóa học tham gia cùng số mol của thành phầm => lập PTHH và tính theo sản phẩm


Lời giải chi tiết :

Số mol Al
Cl3 là: $n_Al
Cl_3 = frac16,02133,5 = 0,12,mol$

Vì đầu bài xích cho số mol của chất tham gia cùng số mol của thành phầm => giám sát theo số mol sản phẩm

PTHH: 2Al + 3Cl2 $xrightarrowt^o$ 2Al
Cl3

Tỉ lệ PT: 3 mol 2 mol

Phản ứng: 0,18 mol ← 0,12 mol

=> số mol khí Cl2 phản bội ứng là 0,18 mol


Câu 10 :

Cho 112 gam Fe tính năng hết với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra muối sắt (II) clorua Fe
Cl2và 4 gam khí hiđro H2. Trọng lượng axit HCl đang tham gia làm phản ứng là:


A.

146 gam


B.

156 gam


C.

78 gam


D.

200 gam


Đáp án : A


Phương pháp giải :

Đầu bài xích cho số mol của chất tham gia và số mol của thành phầm => lập PTHH với tính theo sản phẩm


Lời giải chi tiết :

Vì đầu bài xích cho số mol của hóa học tham gia với số mol của sản phẩm => đo lường và thống kê theo số mol sản phẩm

Số mol khí H2 là: $n_H_2 = frac42 = 2,mol$

PTHH: sắt + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol

Phản ứng: 4mol ← 2mol

=> cân nặng HCl vẫn phản ứng là: m
HCl = 4.36,5 = 146 gam


Câu 11 :

Cho 5,6 gam fe phản ứng với 0,15 mol HCl theo phương trình: sắt + 2HCl ( o) Fe
Cl2 + H2. Kết luận nào tiếp sau đây là chủ yếu xác:


A.

Fe là hóa học hết.


B.

HCl là chất hết.


C.

Cả 2 hóa học cùng hết.


D.

Cả 2 chất cùng dư.


Đáp án : B


Phương pháp giải :

Tính số mol sắt : n
Fe = m
Fe : MFe = ? (mol)

Dựa vào phương trình đối chiếu xem Fe với HCl chất nào bội phản ứng hết.


Lời giải cụ thể :

n
Fe = 5,6 : 56 = 0,1 (mol)

sắt + 2HCl ( o) Fe
Cl2 + H2

Theo phương trình 1 2 (mol)

Theo đề bài: 0,1 0,15 (mol)

Ta thấy : (dfrac0,11 > dfrac0,152). Do thế HCl là chất phản ứng hết, sắt là chất còn dư.


Trắc nghiệm bài bác 22. Tính theo phương trình hóa học - hóa học 8

Luyện tập cùng củng cố kiến thức và kỹ năng Bài 22. Tính theo phương trình chất hóa học Hóa học tập 8 với rất đầy đủ các dạng bài bác tập trắc nghiệm tất cả đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
Trắc nghiệm bài 21. Tính theo cách làm hóa học - hóa học 8

Luyện tập với củng cố kỹ năng và kiến thức Bài 21. Tính theo cách làm hóa học chất hóa học 8 với không thiếu thốn các dạng bài xích tập trắc nghiệm có đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
Trắc nghiệm bài bác 20. Tỉ khối của hóa học khí - chất hóa học 8

Luyện tập cùng củng cố kỹ năng Bài 20. Tỉ khối của hóa học khí chất hóa học 8 với tương đối đầy đủ các dạng bài bác tập trắc nghiệm bao gồm đáp án và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
Trắc nghiệm bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng hóa học - chất hóa học 8

Luyện tập với củng cố kiến thức và kỹ năng Bài 19. đổi khác giữa khối lượng, thể tích cùng lượng chất hóa học 8 với vừa đủ các dạng bài bác tập trắc nghiệm tất cả đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
Trắc nghiệm bài xích 18. Mol - hóa học 8

Luyện tập với củng cố kỹ năng Bài 18. Mol chất hóa học 8 với không thiếu thốn các dạng bài xích tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể

Bài giải bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Mua tài khoản thamluan.com Pro để yêu cầu website thamluan.com KHÔNG quảng cáo & tải File rất nhanh chỉ còn 79.000đ. Khám phá thêm

Các bài tập về lượng chất dư lớp 8 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp định hướng và các dạng bài tập về lượng hóa học dư, giúp các bạn có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng Hóa học tập 8.


Ngoài ra để học xuất sắc môn Hóa 8 các bạn đọc thêm Bài tập viết công thức hóa học tập lớp 8, bí quyết Hóa học tập lớp 8, 300 thắc mắc trắc nghiệm môn chất hóa học lớp 8.


1. Phương pháp giải bài xích tập về lượng hóa học dư

Tìm hóa học dư, chất hết → Tính theo chất hết.

- cách 1: Tính số mol mỗi chất.

- bước 2: Viết phương trình phản bội ứng:

A + B → C + D

- bước 3: Lập tỉ lệ thành phần So sánh:


*

Tỉ số nào lớn hơn chất kia dư, chất kia hết → Tính theo chất hết.

2. Lấy ví dụ về lượng hóa học dư

Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với 47,45 gam axit clohiđric.

a. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc) ?

b. Tính trọng lượng muối kẽm clorua tạo nên thành ?

Bài làm:

- Số mol những chất thâm nhập phản ứng:

*

- Phương trình phản bội ứng:

Zn + 2HCl → Zn
Cl
2 + H2

- Xét tỉ lệ:

*

Axit HCl dư, kim loại Zn hết. → Tính theo Zn.

a. Theo phuoong trình phản úng ta có:

*
b. Theo phương trình làm phản ứng ta có
*

3. Bài bác tập về lượng hóa học dư

Bài tập 1: cho 5,4 gam nhôm chức năng với 36,5 gam axit clohiđric sản xuất thành khí hiđro với muối nhôm clorua.

a. Tính thể tích khí hiđro chiếm được (đktc) ?


b. Tính trọng lượng muối nhôm clorua chế tạo ra thành ?

Bài tập 2: cho 7,2 gam fe (II) oxit công dụng với dung dịch gồm chứa 0,4 mol axit clohiđric thu được muối sắt (II) clorua và nước.

a. Viết phương trình hóa học của phản nghịch ứng xẩy ra ?

b. Tính trọng lượng muối fe (II) clorua chế tác thành ?

Bài tập 3: mang lại 8,1 gam nhôm chức năng với 29,4 gam axit sunfuric chiếm được khí hiđro với muối nhôm sunfat.

a. Tính thể tích khí hiđro chiếm được (đktc) ?

b. Tính trọng lượng muối nhôm sunfat tạo thành ?

Bài tập 4: Dẫn 11,2 lít khí teo (đktc) qua 16 gam fe (III) oxit nung nóng thu được sắt kẽm kim loại sắt cùng khí CO2

a. Tính thể tích khí co phản ứng (đktc) ?

b. Tính cân nặng Fe sinh ra ?

Bài tập 5: mang đến 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng 3,7 gam Ca(OH)2 tạo nên thành kết tủa Ca
CO3(↓) cùng nước. Xác minh lượng kết tủa Ca
CO3 chiếm được ?

Bài tập 6. Dẫn 3,36 lít khí H2 (dktc) qua ống sứ không 1,6 g Cu
O nung nóng. đợi chờ cho phản ứng kết thúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.