Ôn tập về phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương pháp có lời giải

GD kinh tế và điều khoản 11 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Ngữ văn 10 Toán học tập 10 tiếng Anh 10
*
đồ lí 10
*
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10
*
Địa lí 10
Tin học tập 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Toán học 9 Ngữ văn 9 giờ Anh 9 Khoa học tự nhiên 9
lịch sử hào hùng và Địa lí 9 GDCD 9 Tin học 9 technology 9
PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách CÁC ĐA THỨC CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Câu hỏi 1 : công dụng phân tích đa thức (6x^2y-12xy^2) là:

 

A (6xyleft( x - 2y ight))B (6xyleft( x - y ight))C (6xyleft( x + 2y ight))D (6xyleft( x + y ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết:

(6x^2y - 12xy^2 = 6xy.x - 6xy.2y = 6xyleft( x - 2y ight)) 

Chọn A


Câu hỏi 2 : Điền solo thức vào vị trí trống: (12x^3y^2z^2-18x^2y^2z^4)=....(left( 2x-3z^2 ight))

A (6xy^2z^2)B (6x^2y^2z^2)C (6y^2z^2)D (6x^3y^2z^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

(12x^3y^2z^2 - 18x^2y^2z^4 = 6x^2y^2z^2.2x - 6x^2y^2z^2.3z^2 = 6x^2y^2z^2left( 2x - 3z^2 ight))

Vậy đối chọi thức điền vào nơi trống là: (6x^2y^2z^2)

Chọn B.

Bạn đang xem: Ôn tập về phân tích đa thức thành nhân tử


Câu hỏi 3 : Đa thức (12x-9-4x^2) được đối chiếu thành:

A (left( 2x-3 ight)left( 2x+3 ight)) B (-left( 2x-3 ight)^2) C  (left( 3-2x ight)^2) D (-left( 2x+3 ight)^2)

 

Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

(12x-9-4x^2=-left( 4x^2-12x+9 ight)=-left( left( 2x ight)^2-2.2x.3+3^2 ight)=-left( 2x-3 ight)^2)

Chọn B.


Câu hỏi 4 : Phân tích đa thức (x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3) thành nhân tử:

A (left( x-y ight)^3) B (left( 2x-y ight)^3) C (x^3-left( 2y ight)^3) D (left( x-2y ight)^3)

 

Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

 

(x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3=x^3+3.x^2.left( -2y ight)+3.x.left( -2y ight)^2+left( -2y ight)^3=left( x-2y ight)^3)

Chọn D.

 


Câu hỏi 5 : Phân tích đa thức thành nhân tử: (5x^2+10xy-4x-8y)

A  (left( 5x-2y ight)left( x+4y ight)) B  (left( 5x+4 ight)left( x-2y ight)) C (left( x+2y ight)left( 5x-4 ight)) D (left( 5x-4 ight)left( x-2y ight))

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Nhóm hạng tử lần đầu với hạng tử thứ 2 và đội hạng tử thứ 3 với hạng tử lắp thêm 4 để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Đặt nhân tử phổ biến để được tích của những đa thức


Lời giải chi tiết:

(eginalign& ,,,,,5x^2+10xy-4x-8y=left( 5x^2+10xy ight)-left( 4x+8y ight) \& =5xleft( x+2y ight)-4left( x+2y ight)=left( 5x-4 ight)left( x+2y ight) \endalign)

Dưới đó là bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử . Bao gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm, trải đầy đủ từ phần đông câu cơ phiên bản đến nâng cao. Nhằm giúp cho chúng ta trung bình khá rất có thể làm được. Sau cùng là lý giải giải chi tiết và đáp án . Các bạn cùng tham khảo với con kiến nhé .

I. Toán lớp 8: bài bác tập trắc nghiệm phân tích đa thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tìm kiếm x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm giá trị y thỏa mãn 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính quý hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 và y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích nhiều thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích đa thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: khuyên bảo giải chi tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn giải đáp D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta tất cả 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta gồm A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 cùng y = 1, ta gồm A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Xem thêm: Bài tham luận giao thông đường bộ trong tình hình mới, tham luận về vấn đề an toàn giao thông

Chọn lời giải C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn giải đáp B

Bài 7:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn câu trả lời C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn câu trả lời A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Chọn giải đáp A

Bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã được Kiến biên soạn không thiếu và bỏ ra tiết, ao ước rằng nó đã giúp chúng ta ôn tập tốt để chuẩn bị kiến thức để soát sổ và thi học kì . Chúng ta hãy làm đi làm việc lại thật những lần để nâng cao kĩ năng của bản thân, để có thể làm được các bài toán khó . Chúc chúng ta thành công trên tuyến đường học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.