Ôn Tập Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Nhiều Phương Pháp Có Lời Giải

GD kinh tế tài chính và luật pháp 11 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 11 công nghệ 11 Tin học 11
Ngữ văn 10 Toán học 10 giờ đồng hồ Anh 10 thiết bị lí 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10
*
Địa lí 10
Tin học tập 10 technology 10
*
GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Toán học tập 9 Ngữ văn 9 tiếng Anh 9 Khoa học thoải mái và tự nhiên 9
thiết bị lí 9 hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9
PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia CÁC ĐA THỨC CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Câu hỏi 1 : tác dụng phân tích nhiều thức (6x^2y-12xy^2) là:

 

A (6xyleft( x - 2y ight))B (6xyleft( x - y ight))C (6xyleft( x + 2y ight))D (6xyleft( x + y ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

(6x^2y - 12xy^2 = 6xy.x - 6xy.2y = 6xyleft( x - 2y ight)) 

Chọn A


Câu hỏi 2 : Điền solo thức vào địa điểm trống: (12x^3y^2z^2-18x^2y^2z^4)=....(left( 2x-3z^2 ight))

A (6xy^2z^2)B (6x^2y^2z^2)C (6y^2z^2)D (6x^3y^2z^2)

Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết:

(12x^3y^2z^2 - 18x^2y^2z^4 = 6x^2y^2z^2.2x - 6x^2y^2z^2.3z^2 = 6x^2y^2z^2left( 2x - 3z^2 ight))

Vậy đối chọi thức điền vào nơi trống là: (6x^2y^2z^2)

Chọn B.

Bạn đang xem: Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử


Câu hỏi 3 : Đa thức (12x-9-4x^2) được so với thành:

A (left( 2x-3 ight)left( 2x+3 ight)) B (-left( 2x-3 ight)^2) C  (left( 3-2x ight)^2) D (-left( 2x+3 ight)^2)

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

(12x-9-4x^2=-left( 4x^2-12x+9 ight)=-left( left( 2x ight)^2-2.2x.3+3^2 ight)=-left( 2x-3 ight)^2)

Chọn B.


Câu hỏi 4 : Phân tích nhiều thức (x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3) thành nhân tử:

A (left( x-y ight)^3) B (left( 2x-y ight)^3) C (x^3-left( 2y ight)^3) D (left( x-2y ight)^3)

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

 

(x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3=x^3+3.x^2.left( -2y ight)+3.x.left( -2y ight)^2+left( -2y ight)^3=left( x-2y ight)^3)

Chọn D.

 


Câu hỏi 5 : Phân tích đa thức thành nhân tử: (5x^2+10xy-4x-8y)

A  (left( 5x-2y ight)left( x+4y ight)) B  (left( 5x+4 ight)left( x-2y ight)) C (left( x+2y ight)left( 5x-4 ight)) D (left( 5x-4 ight)left( x-2y ight))

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ 2 và team hạng tử thứ 3 cùng với hạng tử thứ 4 để xuất hiện nhân tử chung.

Đặt nhân tử tầm thường để được tích của những đa thức


Lời giải đưa ra tiết:

(eginalign& ,,,,,5x^2+10xy-4x-8y=left( 5x^2+10xy ight)-left( 4x+8y ight) \& =5xleft( x+2y ight)-4left( x+2y ight)=left( 5x-4 ight)left( x+2y ight) \endalign)

Dưới đấy là bài tập tương quan đến phân tích đa thức thành nhân tử . Gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm, trải phần nhiều từ phần lớn câu cơ phiên bản đến nâng cao. Nhằm mục đích giúp cho chúng ta trung bình khá có thể làm được. ở đầu cuối là chỉ dẫn giải chi tiết và lời giải . Các bạn cùng tìm hiểu thêm với loài kiến nhé .

I. Toán lớp 8: bài xích tập trắc nghiệm phân tích đa thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Kiếm tìm x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm cực hiếm y thỏa mãn nhu cầu 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính cực hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 cùng y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích đa thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: gợi ý giải chi tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn câu trả lời D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta gồm 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta tất cả A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi kia với x = 3 cùng y = 1, ta có A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Xem thêm: Ưu điểm thuyết phục là gì? cách cải thiện hiệu quả & ví dụ kỹ năng thuyết phục người khác

Chọn đáp án C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn lời giải B

Bài 7:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn lời giải C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn đáp án A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Chọn câu trả lời A

Bài tập tương quan đến phân tích đa thức thành nhân tử đã làm được Kiến biên soạn không thiếu thốn và chi tiết, hy vọng rằng nó vẫn giúp chúng ta ôn tập xuất sắc để sẵn sàng kiến thức để soát sổ và thi học tập kì . Chúng ta hãy làm đi làm việc lại thật nhiều lần để cải thiện kĩ năng của phiên bản thân, để có thể làm được những bài toán khó . Chúc chúng ta thành công trên con đường học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.