Biện Luận Vị Trí Tương Đối Của 2 Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Với quý giá nào của m hai tuyến phố thẳng tiếp sau đây song song ?

(Delta_1left{eginmatrixx=8+left(m+1 ight)t\10-tendmatrix ight.) và (Delta_2:mx+6y-76=0)


*

sửa lại tí nha: ptts Δ1:(left{eginmatrixx=8+left(m+1 ight)t\y=10-tendmatrix ight.)

từ ptts Δ1 ta bao gồm VTCP của Δ1 là: (m+1;-1) buộc phải VTPT là (1;m+1)

mặt khác ta thấy điểm (8;10) ϵ Δ1 cho nên pttq của Δ1 là:

(x-8) +(m+1)(y-10) = 0 ⇔ x + (m+1)y -10m-18=0

Để Δ1 // Δ2 ⇔(left{eginmatrix1=m\m+1=6\-10m-18 e-76endmatrix ight.)(left{eginmatrixm=1\m=5\m e6.1endmatrix ight.)

vậy không có giá trị m nào vừa lòng đề bài


Lập phương trình các đường phân giác cảu những góc giữa hai đường thẳng sau :a) (left(Delta_1 ight):2x+4y+7=0) với (left(Delta_2 ight):5x+3y+7=0)

b) (left(Delta_1 ight);-3x+4y+8=0) với (left(Delta_2 ight):x-y+6=0)


*

Gọi (Mleft(x;y ight)) là điểm thuộc phân giác của 2 mặt đường thẳng

(Leftrightarrow dleft(M;Delta_1 ight)=dleft(M;Delta_2 ight))

a/ (fracleftsqrt2^2+4^2=frac5x+3y+7 ightsqrt5^2+3^2)

(Leftrightarrowsqrt17left|2x+4y+7 ight|=sqrt10left|5x+3y+7 ight|)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2sqrt17x+4sqrt17y+7sqrt17=5sqrt10x+3sqrt10y+7sqrt10\2sqrt17x+4sqrt17y+7sqrt17=-5sqrt10x-3sqrt10y-7sqrt10endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixleft(2sqrt17-5sqrt10 ight)x+left(4sqrt17-3sqrt10 ight)y+7sqrt17-7sqrt10=0\left(2sqrt17+5sqrt10 ight)x+left(4sqrt17+3sqrt10 ight)y+7sqrt17+7sqrt10=0endmatrix ight.)

Câu b bạn làm tương tự. Số xấu quá quan sát chẳng ý muốn làm luôn


Đúng(0)
NC
Ngô Chí Thành
31 tháng 5 2020

hình như bạn nhầm (sqrt5^2+3^2=sqrt34) chứ không nên lại là (sqrt17)


Đúng(0)
NC
Ngô Chí Thành
3 tháng 6 2020

Với quý giá nào của thông số m thì hai đường thẳng dưới đây vuông góc :

(left(Delta_1 ight):left{eginmatrixx=1+left(m^2+1 ight)t\y=2-mtendmatrix ight.)

(left(Delta_2 ight):left{eginmatrixx=2-3t"\y=1-4mt"endmatrix ight.)


#Toán lớp 10
1
*

NV
Nguyễn Việt Lâm
Giáo viên
4 tháng 6 2020

(Delta_1) có một vtcp là (left(m^2+1;-m ight))

(Delta_2) có một vtcp là (left(-3;-4m ight))

Hai con đường thẳng vuông góc khi và chỉ khi tích vô hướng 2 vtcp bởi 0

(Leftrightarrow-3left(m^2+1 ight)+4m^2=0)

(Leftrightarrow m^2=3Rightarrow m=pmsqrt3)


Đúng(0)
SG
Sách Giáo Khoa
5 tháng bốn 2017

Giải cùng biện luận theo tham số m các phương trình sau :

a)(left|3x+2m ight|=x-m)

b)(left|2x+m ight|=left|x-2m+2 ight|)

c)(mx^2+left(2m-1 ight)x+m-2=0)

d)(dfracsqrt4x-22x-1=m-1)


#Toán lớp 10
4
N
ngonhuminh
14 tháng bốn 2017

Lời giải

(Leftrightarrowleft{eginmatrixxge mleft(1 ight)\left(3x+2m ight)^2=left(x-m ight)^2left(2 ight)endmatrix ight.)

(2)(Leftrightarrow9x^2+12xm+4m^2=x^2-2mx+m^2)

(Leftrightarrow8x^2+14mx+3m^2=0)

(Delta"_x=49m^2-24m^2=25m^2ge0forall m) => (2) luôn luôn có nghiệm cùng với mợi m

(x=dfracm ight8) (3)

so sánh (3) cùng với (1)

(dfracm ight8ge mLeftrightarrowleft|m ight|ge3m)(4)

m (ge)0

(left(4 ight)Leftrightarrowleft{eginmatrixmge0\m^2ge9m^2endmatrix ight.)(Rightarrow mle0)(Leftrightarrow m=0)

Biện luận

(I)với m (left{eginmatrixx_1=dfrac-3m2\x_2=dfrac-m4endmatrix ight.)

(II) với m= 0 bao gồm nghiệm kép x=0

(III) m>0 vô nghiệm


Đúng(0)
BT
Bùi Thị Vân
3 tháng 5 2017

b) (left|2x+m ight|=left|x-2m+2 ight|Leftrightarrowleft<eginmatrix2x+m=x-2m+2left(1 ight)\2x+m=-left(x-2m+2 ight)left(2 ight)endmatrix ight.)Xét (1): (2x+m=x-2m+2Leftrightarrow x=-3m+2).Xét (2): (2x+m=-left(x-2m+2 ight)Leftrightarrow x=dfracm-23)Biện luận:Với đông đảo m phương trình đều sở hữu hai nghiệm:(x=-3m+2;x=dfracm-23).

Bạn đang xem: Biện luận vị trí tương đối của 2 đường thẳng


Đúng(0)
NN
nguyễn nam giới phương
2 mon 3 2020
Bài 1 : Xác xác định trí kha khá của 2 đường thẳng(Delta_1left{eginmatrixx=3+sqrt2t\y=1-sqrt3tendmatrix ight.) và(Delta_2left{eginmatrixx=2+sqrt3t"\y=1+sqrt2t"endmatrix ight.)Bài 2 : Xác xác định trí tương đối của 2 đoạn thẳng(Delta_1left{eginmatrixx=sqrt2+left(sqrt3+sqrt2 ight)t\y=-sqrt2+left(sqrt3-sqrt2 ight)tendmatrix ight.) với (_{...
Đọc tiếp

Bài 1 : Xác định vị trí kha khá của 2 mặt đường thẳng

(Delta_1left{eginmatrixx=3+sqrt2t\y=1-sqrt3tendmatrix ight.) và(Delta_2left{eginmatrixx=2+sqrt3t"\y=1+sqrt2t"endmatrix ight.)

Bài 2 : Xác định vị trí tương đối của 2 đoạn thẳng

(Delta_1left{eginmatrixx=sqrt2+left(sqrt3+sqrt2 ight)t\y=-sqrt2+left(sqrt3-sqrt2 ight)tendmatrix ight.) cùng (_ Delta_2left{eginmatrix-sqrt3+t"\-sqrt3+left(5-2sqrt6 ight)t"endmatrix ight.)


#Toán lớp 10
0
NC
Ngô Chí Thành
1 mon 6 2020
cho hai tuyến phố thẳng (Delta_1:left{eginmatrixx=1+t\y=-3+2tendmatrix ight.) ; (Delta_2:left{eginmatrixx=1+2t"\y=1+t"endmatrix ight.)a) search tọa độ giao điểm I của (left(Delta_1 ight)) và (left(Delta_2 ight))b) viết phương trình tham số cùng phương trình tổng quát của :1. Con đường thẳng (left(Delta" ight)) đi qua I và vuông góc cùng với (left(Delta_1 ight))2. Con đường thẳng (left(Delta" ight)) và vuông...
Đọc tiếp

cho hai đường thẳng (Delta_1:left{eginmatrixx=1+t\y=-3+2tendmatrix ight.) ; (Delta_2:left{eginmatrixx=1+2t"\y=1+t"endmatrix ight.)

a) tìm tọa độ giao điểm I của (left(Delta_1 ight)) và (left(Delta_2 ight))

b) viết phương trình tham số cùng phương trình tổng thể của :

1. Mặt đường thẳng (left(Delta" ight)) đi qua I cùng vuông góc cùng với (left(Delta_1 ight))

2. Con đường thẳng (left(Delta" ight)) và vuông góc với (left(Delta_2 ight))


#Toán lớp 10
1
NV
Nguyễn Việt Lâm
Giáo viên
1 tháng 6 2020

Pt của d1 dạng tổng quát:

(2left(x-1 ight)-1left(y+3 ight)=0Leftrightarrow2x-y-5=0)

Pt d2 dạng tổng quát:

(1left(x-1 ight)-2left(y-1 ight)=0Leftrightarrow x-2y+1=0)

Tọa độ I là nghiệm: (left{eginmatrix2x-y-5=0\x-2y+1=0endmatrix ight.) (Rightarrow Ileft(frac113;frac73 ight))

b/ d" vuông góc d1 buộc phải nhận (left(1;2 ight)) là một trong những vtpt với (left(2;-1 ight)) là một trong vtcp

Phương trình tổng quát:

(1left(x-frac113 ight)+2left(y-frac73 ight)=0Leftrightarrow3x+6y-25=0)

Pt tham số: (left{eginmatrixx=frac113+2t\y=frac73-tendmatrix ight.)

Đề câu sau thiếu


Đúng(0)
BL
Bích Lê
16 tháng bốn 2022
Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng(left(Delta_1 ight)4x-3y-12=0;left(Delta_2 ight)4x+3y-13=0)a) tra cứu tọa độ những đỉnh của tam giác có bố cạnh lần lược nằm trên các đường thẳng(left(Delta_1 ight),left(Delta_2 ight))và trục tungb) xác định tâm và cung cấp kinh đường trong nội tiếp của tam giác nói...
Đọc tiếp

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai tuyến đường thẳng

(left(Delta_1 ight)4x-3y-12=0;left(Delta_2 ight)4x+3y-13=0)

a) tìm tọa độ những đỉnh của tam giác có ba cạnh lần lược nằm trên những đường thẳng(left(Delta_1 ight),left(Delta_2 ight))và trục tung

b) xác định tâm và bán kinh con đường trong nội tiếp của tam giác nói trên


#Toán lớp 10
1
NL
Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 6 2023

a: Tọa độ A là:

4x-3y-12=0 cùng 4x+3y-13=0

=>A(25/8;1/6)

Tọa độ B là:

x=0 với 4x-3y-12=0

=>x=0 với y=-4

Tọa độ C là:

x=0 cùng 4x+3y-13=0

=>y=13/3

b: A(25/8;1/6); B(0;-4); C(0;13/3)

(AB=sqrtleft(0-dfrac258 ight)^2+left(-4-dfrac16 ight)^2=dfrac12524left(cm ight))

(AC=sqrtleft(0-dfrac258 ight)^2+left(dfrac133-dfrac16 ight)^2=dfrac12524left(cm ight))

(BC=sqrt0^2+left(dfrac133+4 ight)^2=dfrac253)

(P=dfrac12left(dfrac12524+dfrac12524+dfrac253 ight)=dfrac758)

(cos
A=dfracAB^2+AC^2-BC^22cdot ABcdot AC=dfrac-725)

=>sin A=24/25

(S_ABC=dfrac12cdotdfrac2425cdotdfrac12524cdotdfrac12524=dfrac62548)

=>r=625/48:75/8=25/18


Đúng(0)
V
你混過 vulnerable 他 難怪歐長
23 tháng 12 2020

1.Tìm toàn bộ các quý giá của tham số m nhằm pt :(left(x^2+dfrac1x^2 ight)-2mleft(x+dfrac1x ight)+1+2m=0)có nghiệm

2. Giai hệ(left{eginmatrix2left|x ight|+left|y ight|=1\left|x ight|-left|y ight|=2endmatrix ight.)

Help me


#Toán lớp 10
1
NV
Nguyễn Việt Lâm
Giáo viên
23 tháng 12 2020

1.

(Leftrightarrowleft(x+dfrac1x ight)^2-2mleft(x+dfrac1x ight)-1+2m=0)

Đặt(x+dfrac1x=tRightarrowleft|t ight|ge2)

(Rightarrow t^2-1-2mt+2m=0)

(Leftrightarrowleft(t-1 ight)left(t+1 ight)-2mleft(t-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(t-1 ight)left(t+1-2m ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixt=1left(loại ight)\t=2m-1endmatrix ight.)

Pt tất cả nghiệm(Leftrightarrowleft<eginmatrix2m-1ge2\2m-1le-2endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixmgedfrac32\mle-dfrac12endmatrix ight.)

2.

Cộng vế với vế:(3left|x ight|=3Rightarrowleft|x ight|=1)

(Rightarrowleft|y ight|=-1(không thỏa mãn)

Vậy hệ pt vô nghiệm


Đúng(1)
V
你混過 vulnerable 他 難怪歐長
24 mon 12 2020

Cho mk hỏi trên s(left|t ight|ge2)v ạ


Đúng(0)
PN
Phạm Nam
7 tháng 12 2017

Tìm m nhằm PT tất cả 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn nhu cầu

a,(x^2-2x-m^2-2m=0left(x1

b, (2x^2+left(m-6 ight)x-m^2-3m=0left(1

c, (mx^2+left(2m^2-m-1 ight)x-2m+1=0left(x1


#Toán lớp 10
2
V
vi
7 mon 12 2017
Đúng(1)
V
vi
7 mon 12 2017

câu b tương tự

câu c phân chia 2 thợp :th1 m=0

TH2 m≠0 rồi cứ triển thôi


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

OLM là nền tảng giáo dục số. Với chương trình huấn luyện bám gần kề sách giáo khoa từ mẫu giáo đi học 12. Những bài học được cá nhân hoá cùng phân tích thời gian thực. OLM đáp ứng nhu cầu nhu cầu riêng của từng người học.

Theo dõi OLM trên

*
*
*

olm.vn


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải ứng dụng trên tiện ích Store

Tải ứng dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn
Để sau
Đăng ký
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu ước VIP×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui tươi nhấn vào đây để upgrade tài khoản.

lý thuyết và bài bác tập về vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng trong không khí ở lịch trình toán học lớp 10 là một trong những phần kiến thức hết sức đặc biệt đối với chương trình Toán THPT. Trong nội dung bài viết này, thamluan.com sẽ giúp giới thiệu tới những em học sinh cụ thể tổng hòa hợp cả lý thuyết về nhị vectơ đều nhau và bộ bài bác tập trắc nghiệm tinh lọc có trả lời giải đưa ra tiết.1. Các vị trí kha khá của 2 đường thẳng vào oxyz

Có thể xảy ra những trường hợp xảy ra khi xét vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng trong không gian như sau:

*

a) thiết bị nhất: hai đường thẳng đồng phẳng

Hai đường thẳng đồng phẳng hay nói một cách khác là hai mặt đường thẳng sống trên cùng một mặt phẳng và có thể có những vị trí kha khá của 2 mặt đường thẳng là:

1/ cắt nhau là trường hợp 2 đường thẳng bao gồm duy nhất một điểm chung

2/ song song là trường vừa lòng 2 mặt đường thẳng không tồn tại điểm chung

3/ Trùng nhau là trường thích hợp 2 mặt đường thẳng có tương đối nhiều hơn nhì điểm chung

b) sản phẩm hai: hai tuyến đường thẳng không đồng phẳng

Đây là trường phù hợp mà hai tuyến phố thẳng không có điểm chung, còn hoàn toàn có thể gọi là hai đường thẳng chéo nhau.

2. Giải pháp xét vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng

Ta có thể xét dựa trên hai tiêu chuẩn đó là số điểm tầm thường và sự đồng phẳng nhằm xét được vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng trong không gian.

Tuy nhiên, trong Oxyz thì xét theo hai tiêu chuẩn như vậy vẫn không hiệu quả và gặp nhiều nặng nề khăn, thống kê giám sát dài dòng. Để triển khai nhanh bài toán xác định vị trí kha khá của 2 con đường thẳng vào Oxyz, ta sử dụng tính chất có hướng cùng xét theo sơ đồ.

2.1. Phương thức xác định vị trí kha khá của 2 đường thẳng

Dạng 1: chỉ ra rằng vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng mang đến trước. Search tham số m để những đường thẳng vừa lòng vị trí tương đối cho trước.

Phương pháp:

Cho 2 con đường thẳng d: y = ax + b (a ≠ 0) cùng d’: y = a’x + b’ (a’ ≠ 0)

*

Dạng 2: Viết phương trình mặt đường thẳng

Phương pháp:

+) sử dụng vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng để khẳng định hệ số.

Ngoài ra ta còn sử dụng những kiến thức khác sau

+) Ta có: $y=ax+b$ với a ≠ 0, b ≠ 0 là phương trình con đường thẳng giảm trục tung tại điểm A (0 ; b), giảm trục hoành trên điểm $B(frac-ba ; 0)$

+) Điểm $M(x_0 ; y_0)$ thuộc mặt đường thẳng $y=ax+b$ khi và chỉ khi $y_0=ax_0+b $

Dạng 3: tìm điểm cố định và thắt chặt mà mặt đường thẳng d luôn đi qua với mọi tham số m

Phương pháp:

Gọi M(x;y) là điểm cần tìm lúc đó tọa độ điểm M(x ; y) thỏa mãn phương trình con đường thẳng d.

Đưa phương trình mặt đường thẳng d về phương trình số 1 ẩn m.

Từ đó nhằm phương trình bậc nhất $ax+b=0$ luôn luôn đúng thì $a=b=0$

Giải đk ta tìm kiếm được x , y.

Khi kia M (x ; y) là điểm cố định và thắt chặt cần tim.

2.2. Ví dụ phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Bài tập 1: Xét địa chỉ tương đối của các cặp mặt đường thẳng sau đây:

a) $y=2x+3$ với $y=-3x-5$

b) $y=5x-3$ và $y=5x+7$

c) $y=-2x-1$ và $y=(frac12)x+1$

Lời giải:

a) Đồ thị hàm số $y=2x+3$ có thông số góc $k_1=2$

Đồ thị hàm số $y=-3x-5$ có thông số góc $k_2=-3$

Vì $K_1$ ≠ $K_2$ nên hai đồ vật thị hàm số trên cắt nhau .

b) Đồ thị hàm số $y=5x-3$ có thông số góc $k_1=5$

Đồ thị hàm số $y=5x+7$ có thông số góc $k_2=5$

Vì $k_1=k_2$,nên vật dụng thị nhì hàm số trên song song cùng nhau .

c) Đồ thị hàm số $y=-2x-1$có thông số góc $k_1=-2$

Đồ thị hàm số $y=frac12x+1$ có thông số góc $k_2=frac12$

Vì $k_1$ ≠ $k_2$ đề xuất hai đồ gia dụng thị hàm số trên cắt nhau .

Hơn nữa $k_1.K_2=-2.frac12=-1$ nên hai đường thẳng này vuông góc cùng nhau .

Bài tập 2:

a) Tìmđường thẳng tuy vậy song với mặt đường thẳng $y=3x+2$ và giảm trục tung trên điểm tất cả tung độ bằng 5 .

Xem thêm: Tham luận tại hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội nghị tổng kết công tác đoàn

b) Tìmđường thẳng vuông góc với con đường thẳng $y=(frac12)x+1$ và đi qua A (2;1)

Lời giải :

a ) điện thoại tư vấn đường thẳng buộc phải tìm là $(d): y=ax+b$

Vì ( d ) tuy vậy song với con đường thẳng $y=3x+2$ ⇒ $a=3$

Vì ( d ) giảm trục tung trên điểm gồm tung độ bởi 5 (tức $x=0$và $y=5$) ⇒ $b=5$

Vậy con đường thẳng phải tìm là y = 3x + 5 .

b ) điện thoại tư vấn đường thẳng phải tìm là ( d " ) : y = kx + m

Vì ( d " ) vuông góc với con đường thẳng y = ( 1/2 ) x +1

⇒ k . ( một nửa ) = -1 => k = -2

khi đó ( d " ) có dạng : y = -2x + m

Vi ( d " ) đi qua A ( 2 ; 1 ) đề nghị ta bao gồm : 1 = -2.2 + m ⇒ m = 5

Vậy đường thẳng buộc phải tìm là $y=-2x+5$

Bài tập 3: minh chứng rằng với mọi m họ các đường thẳng (d) tất cả phương trình $y=(m+1)x+2x-m$ luôn luôn đi sang một điểm thắt chặt và cố định .

Lời giải:

Gọi $M(X_0;Y_0)$ là điểm cố định và thắt chặt mà con đường thẳng (d) luôn đi qua . Khi ấy ta tất cả :

$y_0=(m+1)x_0+2x_0-m$ , ∀m

$y_0=mx+x_0+2x_0-m$ , ∀m

$y_0=mx_0-3x_0-m=0$ , ∀m

$m(-x_0-1)+(Y_0- 3x_0)=0$ , ∀m

*

Vậy với tất cả m, họ các đường trực tiếp (d) có phương trình$y=(m+1)x+2x-m$ luôn luôn đi qua 1 điểm M thắt chặt và cố định có tọa độ M(1;3)

Đăng cam kết ngay để được những thầy cô ôn tập và thành lập lộ trình ôn thi trung học phổ thông môn Toán vững vàng

3. Bài bác tập luyện tập xét vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng

Câu 1:Xét vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng $d_1:x-2y+1=0$ cùng $d_2:-3x+6y-10=0$

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhau cơ mà không vuông góc nhau.

Câu 2: Đường trực tiếp $(a): 3x - 2y - 7 = 0$ giảm đường thẳng làm sao sau đây?

A. $( d_1): 3x + 2y = 0$ B. $(d_2): 3x - 2y = 0$

C. $(d_3): -3x + 2y - 7 = 0$ D. $(d_4): 6x - 4y - 14 = 0$

Câu 3: Xác xác định trí tương đối của 2 con đường thẳng sau đây: $(a):x-2y+1=0$ và $(b):- 3x + 6y - 1 = 0$

A. Tuy vậy song. B. Trùng nhau. C. Vuông góc nhau. D. Cắt nhau.

Câu 4:Xét vị trí kha khá của hai đường thẳng $d_1:fracx3-fracy4 = 1$ và $d_2: 3x + 4y - 10 = 0$.

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc cùng với nhau.

D. Cắt nhau nhưng lại không vuông góc nhau.

Câu 5:Với quý giá nào của m thì hai đường thẳng

$(a): 3x + 4y + 10 = 0$ và $(b): (2m - 1)x + m2y + 10 = 0$ trùng nhau?

A. M = ± 2 B. M = ± 1 C. M = 2 D. M = -2

Câu 6:Với giá trị nào của m thì bố đường trực tiếp $(a): 3x - 4y + 15 = 0$; $(b):5x + 2y - 1 = 0$ với $(c): mx - 4y + 15 = 0$ đồng quy?

A. M = -5 B. M = 5 C. M = 3 D. M = -3

Câu 7: Phương trình nào tiếp sau đây biểu diễn mặt đường thẳng không song song với con đường thẳng d: y = 2x - 1

A. 2x - y + 5 = 0 B. 2x - y - 5 = 0 C. - 2x + y = 0 D. 2x + y - 5 = 0

Câu 8: Tìm tất cả các quý hiếm của m để hai tuyến đường thẳng $(a): 2x - 3my + 10 = 0$ và $(b): mx + 4y + 1 = 0$ cắt nhau.

A. 1

Câu9: Với quý giá nào của m thì hai tuyến phố thẳng $(a) : 2x + y + 4 - m = 0$

và $(b) : (m + 3)x + y + 2m - 1 = 0$ tuy nhiên song?

A. M = 1 B. M = -1 C. M = 2 D. M = 3

Câu 10: với giá trị làm sao của m thì hai tuyến đường thẳng $(a): mx + y - 19 = 0$ và $(b): ( m - 1).x + (m + 1).y - trăng tròn = 0$ vuông góc?

A. Với tất cả m. B. M = 2 C. Không có m. D. M = 1

Câu 11: Xét vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng $d_1: 3x - 2y - 6 = 0$ với $d_2: 6x - 2y - 8 = 0$.

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Giảm nhau nhưng mà không vuông góc nhau.

Câu 12: cho 3 đường thẳng $d_1:2x+y-1=0$ ; $d_2: x+2y+1=0$ với $d_3:mx-y-7=0$. Để tía đường trực tiếp này đồng qui thì giá bán trị thích hợp của m là:

A. M= -6 B. M = 6 C. M = -5 D. M = 5

Câu 13: với cái giá trị làm sao của m thì hai tuyến đường thẳng $(a): 3mx + 2y + 6 = 0$ và $(b) : (m2 + 2)x + 2my + 6 = 0$ cắt nhau?

A. M ≠ ±3 B. M ≠ ±2 C. Phần nhiều m D. M ≠ ±1.

Câu 14:Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng tất cả phương trình

$(a): mx+(m-1)y+2m=0$ với $(b): 2x + y - 1 = 0$. Nếu a tuy nhiên song b thì:

A. M = 2 B. M = -1 C. M = - 2 D. M = 1 .

Câu 15: Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho cha đường thẳng lần lượt tất cả phương trình $(a):3x–4y+15=0$, $(b):5x+2y-1=0$ cùng $(c):mx-(2m-1)y+9m -13=0$. Tìm tất cả các cực hiếm của tham số m để tía đường thẳng đã cho cùng đi sang 1 điểm.

A. $m = frac15$ B. $m= -5$ C. M= $- frac15$ D. $m= 5$

Câu 16:Tìm tọa độ giao điểm của con đường thẳng $(a):2x+4y-10=0$ với trục hoành.

A.(0;2) B. (0; 5) C. (2;0) D. (5;0)

Câu 17:Đường trực tiếp nào tiếp sau đây song song với con đường thẳng $2x+3y-1=0$?

A. $4x + 6y + 10 = 0$ B. $3x - 2y + 1 = 0 $ C. $2x - 3y + 1 = 0$ D. $4x + 6y - 2 = 0$

Câu 18: Xét vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳng $(a): 2x - 3y + 2 = 0$ và $(b): y - 2 = 0$

A. Giảm nhau tuy thế không vuông góc

B. Tuy vậy song

C. Trùng nhau

D. Vuông góc

Câu 19:Nếu bố đường thẳng $(a): 2x + y- 4 = 0; (b) : 5x - 2y + 3 = 0 $ cùng $(c): mx + 3y - 2 = 0$ đồng quy thì m nhận quý hiếm nào sau đây?

A. $ frac125$ B. $- frac125$ C. 12 D. - 12

Câu 20:Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng $(a): (m- 3)x + 2y + mét vuông - 1 = 0$ cùng $(b): - x + my + m2 - 2m + 1 = 0$ cắt nhau?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x