Phân tích chân quê ” - phân tích bài thơ chân quê của nguyễn bính

Trong trào lưu th ơ m ới 1930 – 1945, Nguyễễn Bính có m ột v trí riễng. Th ị ơ ông v ừa hi ện đ ại, v ừatruyễền thôống, nhưng th ơ hi ện đ ại rấốt hay, nh ưng th ơ truyễền thôống vấễn là n ổi tr ội. Cùng viễốt vễề đôềng quễ,nh ưng Đoàn Văn C ừ, Bàng Bá Lấn, Anh Th ơ... Thiễn vễề mô t ả cácb ức tranh quê chấn th ực, còn Nguyễễn
Bính l ại đi sấu diễễn t ả cáitình quê thấốm đấễm hôền quễ.Chân quê là m ột bài xích th ơ tiễu bi ểu vễề dòng hôền quễ c ủa Nguyễễn Bính. Có th ể coi Chấn quễ là m ột tuyễnngôn sôống, tuyễn ngôn ngh ệ thu ật c ủa ông. Xuyễn suôốt quá trình sáng tác c ủa mình, ông sẽ trung thànhv ới tuyễn ngôn đó.Đ ọc bài xích th ơ, hình ảnh chàng trai đ ứng tr mong bi k ch muôốn níu gi ị ữ v ẻ đ ẹp chấn quễ nghỉ ngơi ng ười yễu đi t nh ỉvễề b ị hình ảnh h ưởng c ủa lôối sôống ph ương Tấy xa l ạ nhưng không đ ược, c đọng ám ảnh ng ười đ ọc khôn nguôi.Tình yễu c ủa trai gái quễ vôốn d ản d , găốn bó v ị ới nh ững truyễền thôống xã quễ, t ừ ờl i nạp năng lượng tiễống nói đễốncách ăn uống m ặc, lôối sôống c ủa ng ười quễ. Ng ười yễu đi t nh ch ỉ ơi, phái mạnh trai bôền chôền mong muốn đ ợi, cánh mày râu rat ận con đễ đấều làng mạc đón ng ười yễu.Con đễ là v ật b ảo v ệ làng làng, cũng là n ơi diễễn ra các sinh ho ạt c ủa thừa nhận quễ, là hình hình ảnh quen thu ộcc ủa xóm quễ. Tấm tr ạng mong mỏi đ ợi, bôền chôền c ủa nam giới trai trong khung c ảnh làng quễ đ ược nhấốnm ạnh ngơi nghỉ ừt “Đ ợi” và mãi: hôm qua em đi t nh vêềỉ
Đ ợi em ởmãi nhỏ đê đâều làng
Nh ưng phái mạnh bấốt ng ờ, ng ỡ ngàng vễề s ự ráng đ ổi trong cách ăn uống m ặc c ủa cô gái. Tr ước măốt chàng, ng ườiyễu tr ngơi nghỉ thành nh ư ng ười xa l ạ: Khăn nhung quâền lĩnh r ộn ràngÁo mua khuy bâấm, em làm cho kh ổtôi
Khăn nhung, quấền lĩnh, áo thiết lập khuy bấốm là nh ững th đọng xa l ạ v ới làng quễ. Nh ững s ản ph ẩm c ủa thànhth , đị ặc bi ệt mẫu khuy bấốm bé nhỏ nh ỏ đ ược s ản xuấốt băềng trang thiết bị tiễu bi ểu cho giải pháp trang ph ục - lôối sôốngth thành, giị ữa khung c hình ảnh làng quễ bôễng tr làm việc nễn xa l ạ, k ệch k ỡm tr mong măốt nam nhi trai.Tuy v ậy, đó cũng m ới ch là s ỉ ự cố gắng đ ổi bễn ngoài, chiếc đáng s ợ h ơn là s ự rứa đ ổi bễn trong tấm hôền côgái quễ. Ch vỉ ới t ừ r ộn ràng, Nguyễễn Bính đang th ể hi ện hễốt s ức ví dụ s ự chũm đ ổi ko ch ỉ ngơi nghỉ tiễống s ộtso ạt c ủa “khăn nhung, quấền lĩnh” mà còn là s ự thay đ ổi vễề m ặt tinh thấền c ủa cô gái. T ừ r ộn ràng g ợicho ng ười đ ọc hình ảnh cô gái sẽ sung s ướng, hí h ởn, thích thú v ới trang ph ục m ới l ạ c ủa mình.Chính dòng s ự cố kỉnh đ ổi bễn vào c ủa ng ười yễu làm đại trượng phu trai đau kh ổ. Côố nén lòng mình, nam giới vấễnkhông th ể dấốu đ ược thái đ ộ trách móc ng ười yễu, dù là trách móc nh ẹ nhàng.“áo sở hữu khuy bâấm, emlàm kh ổ tôi”là l ời than c ủa quý ông trai, cũng đều có th ể hi ểu là l ời trách nh ẹ nhàng đôối v ới ng ười yễu.Th ường nh ững ng ười yễu nhau t ự x ưng v ới nhau là “ em” cùng “anh”.Chàng trai dùng đ ại t ừ dấn x ưng “tôi” v ới ng ười yễu đã th ể hi ện rõ ý trách móc c ủa mình. Chàng traicòn th ể hi ện s ự trách móc, xót xa, nhức kh ổ tr mong s ự vậy đ ổi c ủa ng ười yễu và s ự nuôối tiễốc nh ững nétđ ẹp xã quễ qua m ột “xeri” cấu h ỏi “Nào đâu”: như thế nào đâu mẫu yêấm l ụa sôềi?

Cái dây l ưng đũi nhu ộm hôềi thanh lịch xuân? làm sao đâu loại áo t ứthân?
Cái khăn m ỏ qu ạ, chiếc quâền nái đen?
Chàng trai đã dùng yếếm l ụa sồồi, dây l ưng đũi, áo t ứ thân, khăn m ỏ qu ạ, quâồn nái đen là nh ững s ảnph ẩm quen thu ộc đ ặc tr ưng mang đến thôn quễ đ ể đôối tr ọng l ại nh ững khăn nhung, quâền lĩnh, áo download khuybâấm là nh ững trang ph ục bi ểu tr ưng c ủa thành th. ị
Chàng trai côố níu gi ữ nét quễ dù biễốt ko th ể đ ược. Loại khuy bấốm, dòng khăn nhung, loại quấền lĩnh nàocó t ội tình gì. Chiếc đáng trách là ng ười cần sử dụng nó ko phù h ợp v ới trả c ảnh. M ột cô “tân th ời” gi ữanh ững ng ười nhận quễ d ản d không nh ị ững ko hoà đôềng hơn nữa tr ở nễn xa l ạ, cực nhọc chấốp nh ận tr ướcmăốt dìm quễ, nhấốt là lúc cô “tân th ời” đó vôốn là cô nàng chấn quễ.Nh ận th ức rõ đ ược điễều đó, chàng bèn vậy đ ổi thái đ ộ ứ, ng x ử phù h ợp v ới th ực tễố. T ừ x ưng “tồi”,chàng tr ngơi nghỉ ạl i x ưng “anh” v ới ng ười yễu. Điễều này đã th ể hi ện rõ quy trình “xuồếng thang” c ủa đại trượng phu trai:Nói ra s ợmâất lòng em
Van em em hãy gi ữnguyên quê mùa
Nh ưhôm em đi lêễ chùa
C ứ ăn uống m ặc thêấ đến v ừa lòng anh
Cấu “Nh ư hôm em đi lêễ chùa”dùng nhiễều thanh băềng, đ ặc bi ệt t ừ “đi” - t ừ th ứ đọng ưt cấu l ục th ường làthanh trăốc thì tác gi ả ạl i sử dụng thanh băềng, làm săốc thái tình c ảm thay đ ổi rõ r ệt, t ừtrách móc xuôống vanxin. Theo lu ật th ơ ụl c bát, t ừ th ứ đọng ưt cấu l ục với t ừ th ứ ưt cấu bát luôn ph ải là thanh trăốc với ph ải niễmv ới nhau. ở cấu th ơ này Nguyễễn Bính l ại cần sử dụng thanh băềng (chính xác là “thanh ngang”), nh ưng khi đ ọcta thấốy nó rấốt t ự nhiễn cùng thú v .ị
Băềng bôốn “thanh ngang”, m ột thanh băềng cùng m ột thanh trăốc, Nguyễễn Bính vẫn gi ữ cho cấu th ơ đ ảm b ảolu ật cấn băềng thanh m ột biện pháp tài tình, mang đễốn cho b ạn đ ọc c ảm xúc th độ ẩm myễ rõ r ệt. Đó là s ự kễốt h ợphài hoà gi ữa th ể th ơ truyễền thôống với th ơ m ới, m ột s ự phá bí quyết – biễốn th ể tất cả hi ệu qu ảcao
Cách nói c ủa con trai trai qua đo ạn th ơ này th ật nh ẹ nhàng, dè d ặt, ý t ứ, tễố nh , b ị ộc l ộtình yễu tha thiễốtđễốn t ội nghi ệp, chấn thành m ộc m ạc cơ mà thấốm thía c ủa mình đôối v ới ng ười yễu. Giải pháp nói ấốy rấốt gấền gũiv ới giải pháp nói c ủa ca dao.Không d ừng l ạ ởi van xin ng ười yễu hãy chiễều mình, đàn ông trai còn nhăốc nh ở, khuyễn nh ủ ng ười yễuhãy gi ữ lấốy nh ững truyễền thôống tôốt đ ẹp, gi ữ lấốy dòng gôốc dìm b ản c ủa quễ h ương mà thân phụ ông sẽ t ạod ựng lễn:Hoa chanh n ngơi nghỉ gi ữa v ườn chanh
Thày u bản thân v ới chúng mình chân quê.Truyễền thôống tôốt đ ẹp lấu đ ời, đ ạo lý dìm t ộc mà đại trượng phu trai vi ện dấễn đ ể khuyễn nh ủ ng ười yễu th ật cós ức thuyễốt ph ục đôối v ới ng ười x đọng quễ.“Hoa chanh n nghỉ ngơi gi ữa v ườn chanh” là phương pháp nói ẩn d ụ, nh ưngcũng th ể hi ện m ột quy lu ật t ự nhiễn kh ẳng đ nh “ ị Thày u mình v ới bọn chúng mình chân quê”. Lôối nói ấốy

Chân quê bao hàm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, cha cục, quý giá nội dung, giá bán trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của cống phẩm và tè sử, quan tiền điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong thái nghệ thuật giúp những em học xuất sắc môn văn 11


Tác giả

Tác trả Nguyễn Bính

1. Tiểu sử

- Nguyễn Bính thương hiệu thật là Nguyễn Trọng Bính

- Sinh 1918 - 1966, quê nam Định

- Ông được ca ngợi là đơn vị thơ nông thôn Việt Nam

2. Đặc điểm nghệ thuật

- Ngòi bút trí tuệ sáng tạo và tinh tế

- bài bác thơ mang xu thế dân dã, giản dị, sở hữu đậm trung ương hồn quê hương.

Bạn đang xem: Phân tích chân quê

3. Cống phẩm chính

- phong trào thơ mới: 1930 - 1945, thơ ông tân tiến và tinh tế

- trong thời gian 1936 - 1940: Đỉnh cao trong các sáng tác của Nguyễn Bính về bài thơ thôn quê

- bài xích thơ Chân quê Nguyễn Bính thuộc tập thơ trung ương Hồn Tôi (1940).


Sơ đồ tư duy Tác trả Nguyễn Bính
*

Tác phẩm

Tác phẩm Chân quê

1. Thể loại, thủ tục biểu đạt

- Thể loại: Thơ lục bát

- cách tiến hành biểu đạt: từ bỏ sự kết hợp trữ tình

2. Hoàn cảnh xuất xứ của tác phẩm

- bài xích thơ Chân quê rút vào tập thơ chổ chính giữa hồn tôi của nhà thơ Nguyễn Bính xuất bạn dạng năm 1940, bài thơ được xem là châm ngôn sống, lẽ sống của tác giả khi sáng tác chủ yếu thiên về nông thôn Việt Nam, cùng Chân quê là bài bác thơ rực rỡ như thế.

Xem thêm: Phân tích bài chiều tối phân tích bài thơ chiều tối, phân tích bài chiều tối của hồ chí minh

3. Ngôn từ chính

- Chân quê là bài bác thơ là một trong những sáng tác vượt trội cho trung tâm hồn thơ Nguyễn Bính, ngay từ thương hiệu nhan đề ta vẫn biết được đấy là sự cảm nhận, dự cảm của những gì sắp mất đi khi tác giả muốn níu giữ quý giá của văn hóa quê nhà từ xa xưa. Nhưng điều đó tác mang lại không có tác dụng được khiến người hâm mộ càng góp thêm phần xót thương.

4. Phong cách nghệ thuật của bài xích thơ Chân quê

- Tính hình tượng: trông rất nổi bật là xây dựng hình mẫu nhờ các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa,…

- Tính truyền cảm: thực hiện ngôn ngữ đơn giản và giản dị nhưng có nét tuyệt vời sâu sắc

- Tính cá thể: phần đa yếu tố riêng biệt trong ngôn ngữ thơ của Nguyễn Bính sáng tác đơn giản và giản dị nhưng chứa đựng những nhân tố hấp dẫn

5. Nắm tắt tác phẩm

Bài thơ “Chân quê” của người sáng tác Nguyễn Bính được viết bằng giọng điệu thơ trọng điểm tình tha thiết biểu lộ tâm tình của nhân đồ gia dụng trữ tình thông qua lối viết thơ lục bát. Bài xích thơ là viễn cảnh tình yêu trai gái thời xưa, khi mà người yêu đi tỉnh nam giới trai sẽ luôn hồi hộp trông ngóng với khi người vợ về nam nhi trai vẫn ra tận con đê đầu làng để đón. đại trượng phu trai hy vọng níu giữ vẻ đẹp mắt chân quê vốn tất cả từ xưa của tình nhân mình dẫu vậy không được khi mà phụ nữ đi tỉnh về đã bị ảnh hưởng lối sinh sống của phương Tây. Qua đó người sáng tác muốn nhắn nhủ chúng ta cần giữ lại gìn nét đẹp đơn sơ mộc mạc, bình dị của con người việt nam Nam, một nét truyền thống cần được gìn giữ.

6. Nghệ thuật

- bài bác thơ Chân quê viết theo thể thơ lục bát - thể thơ truyền thống lịch sử của dân tộc, khiến cho bài thơ trở đề nghị tha thiết và chổ chính giữa tình hơn, thể hiện thành công tâm trạng nhân vật. Được viết theo nhịp thơ 2/2 đầy tuyệt hảo và thích hợp lí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.